TERMENI SI CONDIŢII GENERALE DE VÂNZARE

Toate vânzările de produse şi/sau accesorii (denumite în continuare „Produsele” sau „Bunurile”) efectuate de Vânzător vor fi supuse termenilor şi condiţiilor de mai jos. Orice derogare de la clauzele cuprinse în termenii și condiţiile generale de vânzare trebuie să fie în mod expres prevăzută în contractul de vânzare încheiat între Cumpărător și Vânzător. Orice alţi termeni şi condiţii la care se face referire în comenzile efectuate de Cumpărător sau de reprezentantul acestuia nu vor fi aplicabile, chiar dacă nu au fost respinse în mod expres de către Vânzător. Orice trimitere în prezentele condiții la orice dispoziții legale, trebuie să fie interpretată ca fiind o trimitere la respectivele dispoziții legale, în forma, conținutul și modalitatea în care acestea sunt în vigoare la data încheierii Contractului dintre Joris Ide și Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul nu a semnat Confirmarea de comandă Joris Ide, recepţia Bunurilor (chiar dacă acestea sunt respinse ulterior de către Cumpărător în conformitate cu prezentele Condiţii) constituie acordul Cumpărătorului cu prezentele Condiţii şi cu termenii şi condiţiile Contractului.

1. PREŢURI

1.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Prețul comunicat Cumpărătorului prin ofertă, în ipoteza în care până la începerea producției costurile de producție cresc față de momentul încheierii contractului din motive care nu țin de Cumpărător. Majorarea unilaterală a Prețului va fi direct proporțională cu majorarea costurilor de producție și va opera în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării în scris a modificării, în măsura în care Cumpărătorul nu va formula obiecțiuni în acest termen. În ipoteza în care Cumpărătorul va formula obiecțiuni, iar părțile nu cad de acord asupra cuantumului majorării Prețului, comanda va putea fi revocată de către Cumpărător, însă avansul achitat de către acesta va fi reținut cu titlu de preț al denunțării unilaterale a contractului.
1.2. În cazul în care costul de fabricare, de depozitare sau de livrare a Bunurilor este majorat din cauza modificării de către Cumpărător a datei de livrare estimate, a cantităţii sau a specificaţiilor privind Bunurile sau dacă există orice întârziere care rezultă din modificări ale instrucţiunilor Cumpărătorului sau din lipsa furnizării de Cumpărător către Joris Ide a informaţiilor sau instrucţiunilor adecvate (inclusiv lipsa informării Joris Ide cu privire la orice constrângeri legate de livrare), Joris Ide îşi rezervă dreptul de a majora Preţul total astfel încât să reflecte o astfel de majorare a costului şi Joris Ide va informa Cumpărătorul în orice moment înainte de livrarea Bunurilor cu privire la majorarea Preţului total.
1.3. În cazul în care Joris Ide fabrică un produs personalizat sau Bunurile nu sunt de dimensiunea standard produsă de regulă de Joris Ide, Cumpărătorul plăteşte preţul total înaintea plasării în producție a comenzii de către Joris Ide.
1.4. Costurile paleţilor, recipientelor returnabile sau ale produselor accesorii vor fi percepute de la Cumpărător în plus faţă de Preţul total dacă sunt necesare pentru a asigura livrarea Bunurilor în condiţii de siguranţă, dar valoarea lor se va returna Cumpărătorului, cu condiţia să fie restituite nedeteriorate către Joris Ide în şapte zile de la livrare.

1.5. În termen de 30 de zile de la sfârşitul lunii în care a fost emisă factura Joris Ide, Cumpărătorul trebuie să achite suma facturată, chiar dacă livrarea nu a avut loc şi dreptul de proprietate asupra Bunurilor nu a fost transferat Cumpărătorului. În cazul în care zilele de plată diferă de cele de mai sus, acestea vor fi stabilite în condiţiile de creditare a Cumpărătorului încheiate cu Joris Ide.
1.6. Agenții și prepușii Joris Ide nu sunt autorizați să primească plăți în numerar în contul Joris Ide. Nicio plată efectuată astfel de Cumpărător nu intră în responsabilitatea Joris Ide, iar Cumpărătorul nu are dreptul să emită nicio pretenție față de Joris Ide pentru a obține restituirea acesteia.

2. TAXE ȘI IMPOZITE

2.1. În cazul în care Produsele care fac obiectul livrării sunt scutite de TVA datorită naturii intracomunitare a livrării sau datorită faptului că sunt destinate exportului şi Cumpărătorul transportă Produsele pe propria răspundere şi pe propriul risc, Vânzătorul va acorda scutirea de TVA cu condiţia să îi fie furnizate de către Cumpărător dovezi suficiente ale transportului şi ale sosirii în ţara de destinaţie a Produselor furnizate.
2.2. Preţul total nu include taxa pe valoare adăugată sau alte taxe locale sau naţionale, pe care Cumpărătorul este obligat prin lege să le plătească lui Joris Ide, Cumpărătorul urmând să plătească aceste taxe către Joris Ide.

3. NEACHITAREA FACTURILOR

3.1. Vânzătorul va emite o factură Cumpărătorului, iar Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma facturată în euro („€”sau „EUR”) la cursul BNR din ziua facturării + 1,5%.
3.2. Cumpărătorul va achita factura (facturile) emisă (emise) de Vânzător în termenul stabilit de comun acord în scris. Dacă nu s-a stabilit niciun termen, preţul se va achita la data recepţionării facturii.
3.3. În caz de neachitare a facturii până la termenul stabilit, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere, calculate raportat la valoarea debitului restant. Penalităţile de întârziere vor fi aplicabile inclusiv pentru perioadele de prelungire a termenului de plată acordate Cumpărătorului fie de către Vânzător printr-un act scris, fie prin decizia instanţei competente.
3.4. Plata penalităţilor de întârziere nu conferă Cumpărătorului dreptul de a întârzia plata tuturor sumelor neachitate.
3.5. În niciun caz prelungirea termenului de plată nu va constitui un act de novaţie. Chiar şi în cazul în care Cumpărătorul va obţine o prelungire a termenului de plată, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a percepe o sumă globală reprezentând 10% din suma neachitată la termen, cu o limită minimă de 250,00 EUR, pentru compensarea majorării costurilor şi cheltuielilor administrative (inclusiv compensarea, în limite rezonabile, a costurilor de consultanţă juridică) referitor la recuperarea sumei (sumelor) neachitate la termen.

3.6. Neachitarea la termen a unei facturi va atrage după sine decăderea Cumpărătorului de drept, fără somaţie, din termenele de plată aferente tuturor facturilor emise anterior şi obligaţia de achitare imediată a acestora.
3.7. În astfel de circumstanţe, în cazul în care Cumpărătorul se află în imposibilitate de plată sau plata nu poate fi încasată (de exemplu în cazul emiterii unui ordin de plată sau cec cu fonduri insuficiente), Vânzătorul îşi rezervă dreptul să modifice condiţiile de plată în sensul perceperii plăţii în numerar sau a plăţii în avans pentru fiecare nouă livrare şi, acolo unde va fi necesar, să solicite Cumpărătorului furnizarea unei garanţii scrise corespunzătoare.
3.8. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă noile condiţii de plată stabilite de Vânzător sau nu furnizează o garanţie adecvată, Vânzătorul va avea dreptul de a decide, în mod discreţionar, suspendarea tuturor livrărilor ulterioare până la primirea plăţii integrale şi, după caz, a garanţiei, sau refuzul / denunțarea tuturor comenzilor de Produse înregistrate, indiferent dacă au fost acceptate sau nu, fără nicio obligaţie faţă de Cumpărător. Refuzul / denunțarea va fi notificată Cumpărătorului în scris prin orice mijloc de comunicare, în raport cu prezentele condiții generale de vânzare.
3.9. Orice pretenţie formulată de Cumpărător nu îl va îndreptăţi pe acesta la amânarea plăţii facturii sau a sumei datorate.
3.10. În cazul în care Cumpărătorul nu va prelua produsele la data stabilită pentru livrare, din cauze neimputabile Vânzătorului, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a percepe, fără înştiinţare formală sau alte notificări ulterioare, o taxă de depozit reprezentând 0,5% pe zi din valoarea facturată a Produselor neridicate. Dacă Produsele nu vor fi preluate de Cumpărător în termen de 30 (treizeci) de zile de la data iniţială a livrării, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a rezilia/rezoluționa contractul, fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 11 de mai jos.
3.11. Independent de opţiunea Vânzătorului privind rezilierea/rezoluțiunea contractului, acesta este îndreptăţit să vândă marfa, urmând ca diferenţa dintre preţul stabilit și cel obţinut din vânzarea mărfii, precum și cheltuielile suportate de Vânzător în legătură cu vânzarea mărfii neridicate de cumpărător să fie suportate de către acesta din urmă.
3.12. Vânzătorul nu este obligat să contracteze cu terţul în aceleași condiţii în care a contractat cu Cumpărătorul. De asemenea, Cumpărătorul va fi obligat la daune-interese pentru prejudiciile suferite de Vânzător ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de preluare a mărfurilor. Dacă Vânzătorul intenţionează să procedeze la vânzarea mărfii neridicate de Cumpărător îl va înștiința pe acesta în prealabil prin orice mijloc de comunicare.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. VÂNZĂTORUL se obligă la următoarele:
a) să predea produsele vândute la termenele, în cantităţile şi în condiţiile de calitate contractate dacă şi numai dacă Cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale. Cantitatea, calitatea şi descrierea Bunurilor şi orice specificaţii referitoare la acestea sunt cele stabilite în confirmarea de comandă Joris Ide. Joris Ide îşi rezervă dreptul de a face orice modificări în specificaţia Bunurilor care sunt necesare pentru a respecta orice cerinţe privind siguranţa sau alte cerinţe legale sau care nu afectează calitatea sau performanţa acestora;
b) să livreze produsele în termenul prevăzut în anexă, în caz contrar va suporta penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi calculate la valoarea produselor nelivrate;
c) să garanteze pe Cumpărător contra evicţiunii produselor care formează obiectul vânzării;
d) să asigure contra cost transportul produselor, dacă cumpărătorul a solicitat acest lucru prin comandă/contract si a acceptat în prealabil tariful de transport;
e) să înlocuiască, în mod gratuit şi în termen de maximum 30 zile, produsele neconforme calitativ, dacă neconformităţile semnalate de cumpărător au fost acceptate în scris de Vânzător și dacă nu este posibilă remedierea neconformităţilor;
f) să păstreze confidenţialitatea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciile cauzate cumpărătorului.

4.2. CUMPĂRĂTORUL se obligă la următoarele:
a) să specifice în anexa la contractul de vânzare-cumpărare tipo-dimensiunile produselor contractate, precum şi cantitatea lor, iar dacă aceste informaţii nu au fost integral specificate în anexă, să le comunice în scris vânzătorului, în caz contrar livrările fiind decalate corespunzător. Nicio comandă prezentată de Cumpărător nu se consideră a fi acceptată de către Joris Ide şi niciun contract nu intră în vigoare între părţi decât dacă este confirmat şi recunoscut în scris de către Joris Ide. Cumpărătorul este responsabil faţă de Joris Ide pentru asigurarea acurateţii informaţiilor prezentate de către Cumpărător în confirmarea de comandă Joris Ide şi pentru furnizarea către Joris Ide a oricăror alte informaţii necesare referitoare la Bunuri în timp util pentru a permite Joris Ide să execute Contractul în conformitate cu termenii şi condiţiile acestuia;
b) să plătească Vânzătorului preţul produselor și, după caz, contravaloarea transportului, în condiţiile şi la termenele stabilite în contractul de vânzare-cumpărare, în caz contrar se obligă să plătească acestuia penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi calculate la valoarea debitului restant. Penalitățile pot depăși suma la care se aplică;
c) să preia integral şi la termen toate produsele contractate;
d) să preia la termen produsele comandate de la sediul vânzătorului şi să asigure transportul acestora dacă nu se prevede altfel în contract;

e) să realizeze transportul produselor cu mijloace de transport adecvate şi care obligatoriu pot fi încărcate pe partea laterală şi au o lungime cel puţin egală cu lungimea maximă a materialelor care fac obiectul derivat al contractului;
f) să recepţioneze produsele, dacă acestea sunt corespunzătoare calitativ și cantitativ, şi să respecte instrucţiunile din „Catalogul Tehnic” JORIS IDE atașat, referitoare, printre altele, la manipularea, depozitarea, montarea și exploatarea produselor;
g) să asigure, cu mijloace proprii, în cel mai scurt timp, descărcarea şi manipularea corectă a produselor achiziţionate, fără a deteriora produsele terţilor aflate în mijlocul de transport;
h) să întreprindă tot ce este necesar şi legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare;
i) să păstreze confidenţialitatea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciile cauzate Vânzătorului.

5. CONDIŢII DE LIVRARE

5.1. Marfa va fi livrată conform condițiilor speciale ale contractului de vânzare-cumpărare, iar în completare sau în absența unor prevederi speciale se vor aplica prevederile din prezentele condiții generale.
5.2. Vânzătorul va comunica în prealabil cumpărătorului termenul la care vor fi livrate mărfurile. Datele de livrare menţionate în confirmarea de comandă nu au valoare obligatorie, Vânzătorul neacceptând nicio răspundere pentru întârzieri la livrare, cu excepţia cazurilor în care datele respective de livrare au fost confirmate în scris şi fără rezerve de către Vânzător într-un document separat. În această din urmă ipoteză, Vânzătorul va fi îndreptățit să modifice unilateral în scris termenele de livrare dacă, din motive obiective, cum ar fi decalaje în livrările de materie primă sau defectarea unor aparate de producție, nu va putea respecta termenele de livrare stabilite inițial. Noile termene de livrare se vor comunica în scris Cumpărătorului. Transportul produselor se va efectua de către Vânzător la adresa indicată de Cumpărător numai în cazul în care acesta din urmă a solicitat expres acest lucru prin comandă și a acceptat tariful de transport. Livrările vor fi efectuate cu ajutorul vehiculelor articulate ca metodă standard de livrare. Cu toate acestea, Joris Ide poate utiliza alte tipuri de vehicule, după cum consideră de cuviință. În cazul în care Cumpărătorul are o cerinţă specifică privind vehiculele sau dacă există limitări de mărime a vehiculului utilizat pentru livrare, acest lucru trebuie să fie specificat de către Cumpărător ca o constrângere privind livrarea în Confirmarea de comandă Joris Ide.
5.3. Dacă nu se specifică altfel în confirmarea de comandă, vânzarea Produselor se face franco fabrica Vânzătorului (prin încărcarea pe vehiculul Cumpărătorului). Produsele vor fi livrate în ambalajul standard al Vânzătorului şi vor purta etichetele şi marcajele standard ale Vânzătorului.
5.4. În cazul în care transportul produselor este efectuat de Cumpărător sau de un transportator desemnat de Cumpărător, riscurile se transferă Cumpărătorului din momentul încărcării produselor în mijlocul de transport, acest moment fiind considerat şi momentul livrării.
5.5. Dacă Vânzătorul nu va putea livra produsele conform termenului de livrare, are obligaţia să 5.6. Dacă livrarea produselor suferă întârzieri cauzate de Cumpărător, riscurile asupra produselor se transferă la Cumpărător de la data livrării stabilită iniţial.
5.7. Dacă părţile nu au convenit altfel, Vânzătorul poate face livrări parţiale. Nerespectarea de către Joris Ide a obligaţiei de a livra una sau mai multe tranşe din Bunuri nu acordă dreptul Cumpărătorului de a rezilia/rezoluționa Contractul în întregime.
5.8. Produsele vândute vor fi însoţite de aviz de expediţie şi/sau factură, certificat de calitate și certificat de garanţie. Preluarea Bunurilor de către Cumpărător prezumă și preluarea documentelor anterior menționate.
5.9. Dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute se transferă de la Vânzător la Cumpărător la data achitării integrale a preţului produsului și a taxelor aferente.

6. CONTROLUL ŞI RECEPŢIA MĂRFII

6.1. Vânzătorul este obligat să predea marfa la locul stipulat în contract şi să transfere Cumpărătorului proprietatea asupra produselor, după încasarea integrală a preţului.
6.2. Cumpărătorul se obligă să preia marfa după ce a fost efectuată recepţia ei cantitativă şi calitativă, operaţiune ce se va consemna într-un proces-verbal de recepţie. La momentul livrării, Cumpărătorul va examina Produsele şi va compara, printre altele, cantităţile, dimensiunile, greutatea şi conformitatea Produselor livrate cu specificaţiile din confirmarea de comandă şi va nota orice deteriorare vizibilă a Produselor pe documentul de livrare. Acceptarea fără rezerve a livrării de către Cumpărător înseamnă confirmarea de către acesta a faptului că livrarea corespunde integral confirmării de comandă. În ceea ce privește neconformitățile calitative aparente ce nu se pot observa în mod rezonabil la momentul preluării Produselor, Cumpărătorul are la dispoziție 24 de ore de la livrare pentru a întocmi și comunica Vânzătorului un proces-verbal de recepție în care acestea să fie evidențiate, precum și fotografii de ansamblu și din apropiere cu Produsele reclamate.
6.3. Dacă, din cauza neconformităţilor semnalate în procesul-verbal de recepţie, Cumpărătorul refuză preluarea în tot sau în parte a mărfii, marfa care face obiectul refuzului de preluare va fi depozitată de Cumpărător în condiţii normale de păstrare și conservare, Cumpărătorul fiind răspunzător de custodia ei. Depozitarea se va face pe perioada necesară pentru ca Vânzătorul să verifice existenţa neconformităţilor sesizate de Cumpărător și să facă propuneri de remediere a acestora, dar nu mai mult de 15 zile. Cumpărătorul va anunţa pe Vânzător de îndată despre refuzul de preluare a mărfurilor, precum și despre locul unde acestea au fost depozitate. Cumpărătorul nu poate refuza preluarea mărfii decât dacă aceasta prezintă vicii sau neconformități calitative în proporţie de peste 80%. Eventualul refuz al Cumpărătorului pentru vicii sau deficiențe calitative în proporție mai mică de 80% nu va fi considerat un refuz, iar riscul deteriorării și/sau pieirii fortuite, totale sau parțiale, a Bunurilor va fi suportat de către Cumpărător.
6.4. Dacă Bunurile sunt livrate Cumpărătorului prin intermediul unui transportator ales de către Vânzător, Cumpărătorul are obligaţia ca imediat după preluarea Bunurilor să verifice starea acestora, urmând ca eventualele vicii aparente, deficienţe calitative sau cantitative să fie semnalate în procesul-verbal de recepţie întocmit în condiţiile prevăzute la art. 6.2. și comunicate în termen de 24 de ore Vânzătorului. Nesemnalarea viciilor/neconformităților în termenul și modalitatea prevăzută în contract atrage decăderea Cumpărătorului din drepturile ce-i revin, Bunurile fiind considerate conforme, iar Joris Ide nu va fi răspunzătoare pentru niciun astfel de defect sau nerespectare a specificațiilor, iar Cumpărătorul este obligat să plătească Prețul total al bunurilor.
6.5. Dacă Bunurile sunt livrate Cumpărătorului prin intermediul unui transportator ales de către acesta, Cumpărătorul este obligat, prin contractul de transport, să prevadă obligația transportatorului de a verifica starea aparentă și cantitatea Bunurilor la momentul preluării acestora de către transportator de la Vânzător și de a consemna în documentele de transport eventualele neconformități vizibile la momentul preluării. Cumpărătorul are obligația ca imediat după preluarea Bunurilor de la transportatorul ales de el să verifice starea acestora, urmând ca eventualele vicii, deficienţe calitative sau alte neconformități, care nu puteau fi constatate de către transportator la momentul preluării Bunurilor de la Vânzător, să fie semnalate în procesul-verbal de recepţie întocmit în condiţiile prevăzute la art. 6.2. și comunicate în termen de 24 de ore Vânzătorului. Eventualele neconcordanțe între starea Bunurilor la momentul preluării acestora de către transportator de la Vânzător și starea lor la momentul preluării de către Cumpărător de la transportator îl obligă pe Cumpărător să se îndrepte împotriva transportatorului dacă aceste neconcordanțe puteau fi constatate de către transportator la momentul preluării de la Vânzător.
6.6. Respingerea mărfii nu echivalează cu rezilierea sau cu rezoluţiunea contractului.
6.7. Odată cu semnalarea de către Cumpărător a viciilor aparente sau a deficienţelor cantitative și calitative, Cumpărătorul are obligaţia de a oferi Vânzătorului, la cerere, toate documentele și informaţiile necesare în vederea soluţionării sesizării Cumpărătorului. Vânzătorul va comunica cumpărătorului rezultatul verificărilor efectuate, urmând ca, în funcţie de acesta, Vânzătorul să procedeze la repararea neconformităţilor, înlocuirea bunurilor neconforme, restituirea preţului, reducerea preţului în cazul în care neconformităţile nu afectează modul de utilizare a produsului sau, în ipoteza transportului efectuat de către un transportator ales de Vânzător ori a situației în care transportatorul ales de Cumpărător face mențiuni privind lipsurile cantitative în documentul de transport încheiat cu Vânzătorul, acesta din urmă trebuie să procedeze la completarea lipsurilor cantitative. Vânzătorul va proceda la remedierea deficiențelor sesizate într-un termen de maximum 15 zile de la data primirii procesului-verbal de recepţie, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 6.2., fără ca Vânzătorul să poată fi obligat la alte daune-interese față de Cumpărător.

6.8. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele cauzate de transportul necorespunzător al produselor.
6.9. În cazul în care cu ocazia livrării produselor Cumpărătorul nu reclamă lipsuri cantitative prin menţionarea lor în procesul-verbal de recepţie, Cumpărătorul pierde dreptul de a reclama ulterior astfel de lipsuri.
6.10. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a bunurilor, lucrări de întreţinere greşite, lucrări de montaj necorespunzătoare, manipulare şi/sau depozitare incorectă, lucrări de reparaţie necorespunzătoare efectuate de Cumpărător sau de un terţ neautorizat de către Vânzător ori de modificări făcute fără consimţământul Vânzătorului.
6.11. Refuzul unor produse nu îl scuteşte pe Cumpărător de obligaţia de a plăti produsele pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
6.12. În ipoteza în care Cumpărătorul a reclamat viciile ori alte neconformități potrivit art. 6.4. și 6.5., utilizarea Bunurilor prin montare sau orice altă modalitate, înainte de verificarea acestora de către Vânzător, conduce la decăderea Cumpărătorului din dreptul de a obține remedierea viciilor sau neconformităților reclamate. În ipoteza în care Cumpărătorul reclamă vicii ori neconformități ulterior montajului sau utilizării în orice alt mod a Bunurilor, acesta poate pretinde cel mult reducerea prețurilor dacă reparația / înlocuirea ar genera costuri disproporționate raportat la împrejurări.
6.13. În ipoteza consumatorilor, neconformitățile Produselor vor putea fi constatate și corectate în concordanță cu art. 9 alin. (1) și art. 11-14 din OUG nr. 140/2021, precum și cu orice altă prevedere legală aplicabilă în materie.

7. GARANŢIE

7.1. Vânzătorul garantează (i) că la momentul livrării Produsele vor fi conforme cu specificaţiile din cadrul confirmării de comandă, acceptându-se eventuale mici diferenţe în conformitate cu normele europene în vigoare general acceptate şi cu normele specifice aplicabile Produselor, (ii) că, pentru o perioadă de 2 ani de la data livrării, Produsele nu vor fi afectate de rugină (prevederi denumite în continuare „Garanţia”), cu condiţia respectării condiţiilor din prezenta.
7.2. Toate informaţiile tehnice oferite de Vânzător înainte şi/sau în timpul utilizării Produselor, atât verbal, cât şi în scris, sunt oferite cu bună-credinţă şi potrivit cunoştinţelor deţinute de acesta la momentul respectiv. Aceste informaţii nu afectează însă obligaţia Cumpărătorului de a evalua Produsele livrate de Vânzător din punctul de vedere al potrivirii şi compatibilităţii cu mijloacele de prelucrare şi/sau aplicaţiile pentru care Cumpărătorul doreşte să utilizeze Produsele şi ulterior de a se baza exclusiv pe aceste evaluări. Responsabilitatea privind utilizarea şi prelucrarea Produselor pentru o aplicaţie specifică revine exclusiv Cumpărătorului. Angajații sau agenţii Joris Ide nu sunt autorizaţi să facă declaraţii sau să constituie garanţii privind Bunurile, decât cu acordul scris al Joris Ide. Prin semnarea Contractului, Cumpărătorul confirmă că nu se bazează pe astfel de declaraţii care nu sunt confirmate. Orice sfaturi sau recomandări date de către Joris Ide sau de angajaţii sau agenţii săi Cumpărătorului sau angajaţilor sau agenţilor acestuia, cu privire la depozitarea, solicitarea, instalarea sau utilizarea Bunurilor, care nu sunt confirmate în scris de către Joris Ide, sunt urmate sau aplicate în întregime pe riscul Cumpărătorului şi, în consecinţă, Joris Ide nu este răspunzătoare pentru astfel de sfaturi sau recomandări care nu sunt confirmate.

7.3. Condiţii de aplicabilitate a Garanţiei:
7.3.1. Garanţia de mai sus va fi aplicabilă cu condiţia ca Produsele sau orice componentă a acestora:
i. să fie întotdeauna transportate şi depozitate în ambalajul original şi în condiţiile indicate de Vânzător (printre altele, să fie acoperite şi depozitate într-un loc sigur, să se respecte temperatura minimă de depozitare, gradul maxim de umiditate, atmosfera neutră, etc.) sau, în lipsa acestora, să fie păstrate cel puţin în conformitate cu practicile general acceptate pentru acest tip de produse;
ii. să fie manipulate întotdeauna potrivit instrucţiunilor şi directivelor Vânzătorului sau, în lipsa acestora, cel puţin în conformitate cu precauţiile şi indicaţiile general acceptate pentru acest tip de produse;

iii. să fie instalate în strictă conformitate cu instrucţiunile şi directivele Vânzătorului (spre exemplu, pentru Produsele acoperite cu folie protectoare, să se îndepărteze folia în momentul instalării pentru a depista şi a raporta imediat orice neregularitate) sau, în absenţa acestora, cel puţin în conformitate cu precauţiile şi indicaţiile general acceptate pentru acest tip de produse;
iv. să nu fie păstrate în condiţii neadecvate înainte de prelucrare sau de instalare şi să nu fie supuse la niciun fel de ajustări, modificări şi reparaţii nepermise sau încercări de a efectua astfel de operaţii;
v. să fie utilizate întotdeauna „în condiţii normale” pentru scopul pentru care au fost concepute şi să nu fie utilizate în mod abuziv, să nu fie deteriorate sau supuse oricărei utilizări incorecte. În contextul prezentei clauze, utilizarea „în condiţii normale” presupune o utilizare obişnuită a Produsului în cauză, conform scopului indicat şi/sau recomandărilor Vânzătorului;
vi. să fie întreţinute potrivit instrucţiunilor Vânzătorului sau, în absenţa acestora, cel puţin în conformitate cu intervalele de timp şi modalităţile general acceptate pentru acest tip de produs;
7.3.2. Pe lângă regulile, utilizările şi practicile general acceptate pentru acest tip de Produs, Cumpărătorul, iar în caz de revânzare, clientul acestuia vor avea următoarele obligaţii (luând în considerare toate regulile şi utilizările impuse de bunele practici de prelucrare şi toate măsurile de securitate şi precauţie la executarea instrucţiunilor de mai jos):
7.3.2.1. la tăierea de muchii neprotejate sau în caz de coroziune, să ia imediat măsurile necesare pentru retuşarea Produsului, folosind materialele şi tehnicile indicate de Vânzător;
7.3.2.2. să verifice periodic Produsele, precum şi izolaţiile clădirii, cel puţin o dată pe an; şi
7.3.2.3. să cureţe şi să retuşeze periodic Produsele acolo unde este necesar, potrivit directivelor și instrucţiunilor Vânzătorului sau, în absenţa acestora, folosind metodele şi precauţiile general acceptate pentru acest tip de Produs.

7.4. Vânzătorul nu îşi asumă în niciun caz răspunderea pentru defecte, deficienţe, pierderi sau deteriorări ale Produselor sau a oricărei componente a acestora survenite ca urmare a:
(i) condensului, mucegaiului sau pătării de orice fel imputabile condiţiilor de depozitare înainte de prelucrare sau instalare, condiţii neconforme cu directivele şi instrucţiunile Vânzătorului sau, în absenţa acestora, neconforme cu practicile general acceptate pentru acest tip de Produs sau, a condițiilor de lucru anormale, nerespectarea instrucţiunilor scrise ale Joris Ide, utilizare necorespunzătoare, modificarea sau reparaţia Bunurilor fără aprobarea Joris Ide, sau
(ii) coroziunii muchiilor tăiate neacoperite cu strat protector sau coroziunii sau producerii de aburi ca urmare a reacţiei Produselor şi/sau a stratului protector cu substanţe şi vapori corozivi, substanţe care conţin acizi, baze sau detergenţi abrazivi sau
(iii) expunerii la temperaturi extreme sau
(iv) uzurii sau coroziunii sau altor efecte provocate de factori din interiorul clădirii sau ca urmare a prezenţei de substanţe contaminante între straturi sau a unei poluări atmosferice anormale sau a contactului cu vapori sau substanţe chimice agresive sau
(v) emisiei de gaze, vapori sau substanţe chimice nocive din surse naturale sau artificiale în cadrul locaţiei în care au fost instalate produsele sau la o distanţă de până la 500 de metri de aceasta sau
(vi) acumulării de murdărie sau formării de depozite de apă pe acoperişuri şi/sau etanşării insuficiente a straturilor, astfel încât între acestea pătrund substanţe poluante sau
(vii) oricăror condiţii de forţă majoră, aşa cum au fost acestea prezentate la articolul 14, sau deteriorări cauzate de fenomene precum cutremure, grindină, furtuni puternice, uragane, explozii, incendii, tulburări civile, războaie sau alte circumstanţe similare care nu pot fi controlate şi prin urmare nu intră în responsabilitatea Vânzătorului sau
(viii) oricărei acţiuni sau omisiuni din partea Cumpărătorului sau a oricărui terţ (printre alţii, muncitorii, personalul, clienţii, agenţii, transportatorii şi antreprenorii Cumpărătorului);
(ix) unor acoperișuri cu panta mai mică de 5%.
7.5. Orice Produs sau componentă a acestuia fabricată de un terţ şi livrată de către Vânzător este acoperită de garanţia iniţială oferită de fabricantul în cauză, iar Vânzătorul va furniza pentru acestea aceeaşi garanţie pe care a primit-o la rândul său de la fabricantul acelui produs. Garanţia de mai sus nu se extinde la piese, materiale sau echipamente încorporate în Bunuri, dar care nu sunt fabricate de Joris Ide şi pentru care Cumpărătorul are dreptul exclusiv de a beneficia de orice garanţie acordată de producător pentru Joris Ide. Joris Ide nu este răspunzătoare în temeiul garanţiei de mai sus (sau oricărei alte promisiuni, condiţii sau garanţii), dacă Preţul total nu a fost plătit până la data scadentă pentru plată de către Cumpărătorul care are calitatea de profesionist.
7.6. Nuanţe şi culori. Dacă nu se specifică altfel într-un act scris, Vânzătorul nu garantează pentru uniformitatea nuanţelor şi culorilor. În cazul în care se stipulează însă o clauză în acest sens, uniformitatea va fi evaluată pe baza practicilor acceptate la nivel local în acel moment şi pentru acel sector de activitate. Diagramele de culori şi/sau fotografiile Produselor din catalogul, broşurile şi alte materiale în culori puse la dispoziţie de către Vânzător sunt pur orientative şi pot să difere de culorile şi nuanţele reale ale Produselor livrate.
7.7. Solicitări de reparaţii sau înlocuiri conform Garanţiei. Orice solicitare referitoare la Garanţie va fi comunicată Vânzătorului în manieră detaliată şi însoţită de justificări, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de două (2) zile de la data constatării sau observării defectului sau neconformităţii sau de la data la care acestea ar fi putut fi observate pentru prima dată, în măsura în care nu există prevederi legale imperative contrare.

7.8. Măsuri compensatorii oferite prin Garanţie
7.8.1. În cazul în care Vânzătorul confirmă faptul că Produsul livrat sau orice componentă a acestuia nu respectă Garanţia, Vânzătorul, la solicitarea Cumpărătorului, va oferi una dintre următoarele măsuri compensatorii:
(i) repararea, corectarea sau ajustarea Produsului sau componentei în cauză sau
(ii) înlocuirea Produsului sau componentei (componentelor) sau

(iii) restituirea preţului acestora sau
(iv) reducerea preţului.
Componentele înlocuitoare vor fi cel puţin echivalente funcţionale ale componentelor originale.
Dreptul de proprietate asupra Produselor şi/sau componentei (componentelor) înlocuite va reveni în patrimoniul Vânzătorului, iar Cumpărătorul va avea obligaţia să le returneze Vânzătorului la solicitarea acestuia, cheltuielile aferente fiind acoperite de Vânzător.
7.8.2. Returnarea Produselor sau componentelor defecte către Vânzător şi înapoi către Cumpărător:
a) Cumpărătorul nu va returna în niciun caz un Produs sau o componentă defectă a acestuia către Vânzător fără aprobarea prealabilă scrisă a Vânzătorului.
b) Înainte de returnarea oricărui Produs sau componente defecte a acestuia către Vânzător, Vânzătorul şi Cumpărătorul vor decide de comun acord dacă repararea sau înlocuirea Produsului defect se va face la locul de instalare a Produsului sau la sediul Vânzătorului sau în orice altă locaţie stabilită de Vânzător.
c) Costul ambalajului, transportului şi asigurării necesare pentru returnarea Produsului defect sau a unei componente a acestuia către Vânzător în vederea reparării sau înlocuirii vor fi suportate de Cumpărător dacă se dovedeşte că reparaţia sau înlocuirea nu erau necesare. Aceleaşi costuri vor fi suportate de către Vânzător dacă se stabileşte că într-adevăr erau necesare reparaţii esenţiale sau înlocuiri.
7.8.3. Măsurile compensatorii stabilite la articolul 7.8.1 vor constitui singurul drept al Cumpărătorului şi singura responsabilitate a Vânzătorului în contextul Garanţiei, iar valoarea acestora nu va depăşi în niciun caz preţul de vânzare al Produsului de înlocuit, excluzându-se deci orice despăgubiri pentru daune conexe.
7.8.4. În baza măsurilor compensatorii stabilite la articolul 7.8.2, singura compensaţie suplimentară la care va avea dreptul Cumpărătorul va fi despăgubirea costurilor de instalare sau demontare potrivit tarifelor de piaţă aplicabile, dacă se stabileşte că defectele au existat înainte de montarea sau instalarea Produsului şi în condiţiile în care Cumpărătorul şi-a îndeplinit obligaţiile de limitare a daunelor şi a respectat cu stricteţe toate procedurile de montare/instalare, cu precizarea expresă că orice despăgubiri pentru daune conexe sunt excluse.
7.9. Garanţia oferită prin prezentele condiţii de vânzare nu se aplică pentru Produsele achiziţionate de Cumpărător în deplină cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte prezenţa de defecte şi deformări vizibile şi/sau pentru Produsele marcate clar cu eticheta „calitatea a doua” şi vândute astfel.

7.10. Vânzătorul garantează (i) ca la momentul livrării Produselor vor fi conforme cu specificațiile din cadrul confirmării de comandă, acceptându-se eventuale mici diferențe în conformitate cu normele europene în vigoare, general acceptate și cu normele specifice aplicabile produselor, (ii) ca pentru o perioadă, cuprinsă în Tab. 1, de la data livrării, Produsele nu vor fi afectate de rugină și decojire, cu condiția respectării condițiilor din prezenta.
Tab. 1. Termenul de garanție (TG) și durata medie de utilizare (DMU) în ani pentru produsele Joris Ide (privind neperforarea tablei și necojirea vopselei).

Garanția acordată (ani)

Garanție pentru neperforare tablă, necojire vopsea

Taxă suplimentară

 0%

5%

10%

TG                     

TG

TG

DMU

Grosimea stratului de poliester

Tablă

25 microni

2

2 Standard + 3

2 Standard + 8

25

Tablă

35 microni

2

2 Standard + 3

2 Standard + 8

25

Tablă mată

35 microni

2

2 Standard + 3

2 Standard + 8

25

Tablă 0.35 mm

25 microni

2

-

-

5

Tablă zincată pentru structuri ușoare

 

 

 2

 

-

 

 -

 

50

7.11. Cumpărătorul are posibilitatea de a achiziționa o garanție extinsă prin care se asigură extinderea perioadei de garanție peste perioada de garanție standard, reglementată la pct. 7.1 – 7.10. Garanția extinsă poate fi achiziționată la momentul cumpărării produsului. Garanției extinse i se aplică toate prevederile garanției standard, reglementate la pct. 7.1. – 7.10.
7.12. Costul garanției extinse, este de 5% din valoarea produselor livrate + TVA, pentru o garanție extinsă de 3 ani, 10% din valoarea produselor livrate + TVA, pentru o garanție extinsă de 8 ani.
7.13. Termenul de garanție extinsă începe să curgă de la data expirării termenului de garanție standard.

 

8. RĂSPUNDEREA PRIVIND VICII ASCUNSE

8.1. Cumpărătorul are dreptul să reclame viciile ascunse ale bunurilor.
8.2. Reclamarea viciilor ascunse se va face, sub sancțiunea decăderii, în termen de 24 de ore de la data la care acestea au fost descoperite, dacă Cumpărătorul este profesionist. Reclamaţia se va face în scris și va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele: obiectul reclamaţiei, data descoperirii viciului, descrierea viciului, modul de manifestare a acestuia, posibilele cauze care au determinat viciul, modul de stingere a reclamaţiilor (prin înlocuire, reparare, acordare de bonificaţii, etc.).
8.3. Defecţiunile constatate în urma transportului defectuos se vor regăsi în reclamaţii făcute de Cumpărător transportatorului, cu înştiinţarea Vânzătorului.

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

9.1. În cazul întârzierii efectuării plăţilor conform termenelor contractuale, Vânzătorul poate suspenda realizarea obligaţiilor sale din contract, până când Cumpărătorul va face dovada plăţii tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare ori prin alte contracte încheiate anterior sau ulterior cu Vânzătorul, inclusiv a penalităţilor de întârziere.
9.2. În situaţia în care Cumpărătorul nu achită avansul prevăzut şi/sau nu comunică în scris Vânzătorului toate datele necesare lansării produselor comandate în fabricaţie în cel mult 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare, se consideră că Cumpărătorul a renunţat la respectivele produse contractate.
9.3. În afara prevederilor contractului de vânzare-cumpărare și/sau a celor prevăzute în condiţiile generale de vânzare/termeni de vânzare, părţile nu vor fi răspunzătoare pentru pierderi de producţie, pierderi de profit sau alte pierderi indirecte suferite de cealaltă parte.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 7, Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru prejudicii indirecte sau de consecinţă şi va respinge orice pretenții de a plăti daune-interese.
10.2. În cazul în care Bunurile sunt fabricate sau Bunurile fac obiectul oricărui proces instituit de către Joris Ide, în conformitate cu specificaţiile prezentate de către Cumpărător, Cumpărătorul va despăgubi Joris Ide pentru orice pierderi, daune, costuri şi cheltuieli imputate sau suportate de Joris Ide în legătură cu sau plătite sau acceptate la plată de către Joris Ide în soluţionarea oricărei reclamaţii de încălcare a oricăror brevete, drepturi de autor, design, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială ale oricărei alte persoane, care rezultă din utilizarea de către Joris Ide a specificaţiilor Cumpărătorului.

11. REZILIEREA/REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

11.1. Vânzătorul va fi îndreptăţit să dispună unilateral rezilierea/rezoluțiunea contractului în caz de:
(i) neplată sau imposibilitate de încasare a preţului, inclusiv ca urmare a emiterii unui ordin de plată sau cec cu fonduri insuficiente sau
(ii) dizolvare, restructurare a datoriilor sau a oricărei alte măsuri asemănătoare, cu excepția celor vizate de art. 123 (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau
(iii)descoperire a faptului că entitatea Cumpărătorului este controlată direct sau indirect de alţi acţionari decât cei existenţi la momentul stipulării prezentului contract, atunci când acest fapt poate fi în detrimentul intereselor Vânzătorului, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a decide, la propria discreţie, fie continuarea executării contractului de vânzare-cumpărare, dar cu plata în numerar, fie rezilierea/rezoluțiunea contractului,.
11.2. Dacă Vânzătorul va fi livrat deja Produsele, acesta va avea dreptul, fără a aduce atingere celorlalte drepturi contractuale care îi revin, să reia în posesia sa Produsele, fără intervenţia instanţelor judecătorești, iar Cumpărătorul va permite preluarea de îndată a Produselor de către Vânzător.
11.3. În cazul în care Cumpărătorul va anula o comandă, Cumpărătorul va avea obligaţia să plătească Vânzătorului 20% din valoarea comenzii cu titlu de compensaţie fixă, fără a aduce atingere dreptului Vânzătorului de a pretinde o compensaţie mai mare, în funcţie de pierderile sau prejudiciile suferite şi dovedite. În cazul în care Cumpărătorul nu va prelua livrarea unei comenzi efectuate, Vânzătorul va avea dreptul la încasarea întregii valori a comenzii cu titlu de compensaţie fixă, fără a aduce atingere dreptului Vânzătorului de a percepe taxe de depozit pentru maximum treizeci (30) de zile. Plăţile în avans deja încasate vor fi păstrate de Vânzător cu titlu de compensaţie pentru situaţia specificată mai sus. Prevederile anterioare nu aduc atingere dreptului consumatorului de a se retrage din contract, potrivit OUG nr. 34/2014 sau oricărei alte prevederi legale aplicabile în materia consumatorilor.
11.4. Părţile iau cunoștință de faptul că pentru fabricarea Produselor sunt necesare şi materii prime/materiale achiziţionate de către Vânzător care nu sunt utilizate în mod obişnuit. Vânzătorul nu este obligat să indisponibilizeze materia primă existentă în stocul propriu proporțional cu cantitatea necesară realizării comenzii, dacă nu sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile contractuale prealabile, respectiv semnarea de ambele părți a contractului/comenzii, plata avansului/prețului (dacă s-au convenit plăți în avans) și comunicarea tuturor informațiilor tehnice necesare lansării în producție.

12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza contractului de vânzare-cumpărare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
12.2. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment dincolo de controlul rezonabil al unei părţi, care, prin natura sa, nu a putut fi prevăzut sau, dacă ar fi putut fi prevăzut, a fost inevitabil, inclusiv greve, greve patronale sau alte litigii industriale (indiferent dacă implică forţa de muncă proprie sau a unei terţe părţi), întreruperi ale alimentării cu energie sau defecţiuni ale reţelei de transport, cazuri fortuite, război, terorism, revolte, rebeliune civilă, interferenţe din partea autorităţilor civile sau militare, calamitate la nivel naţional sau internaţional, conflict armat, deteriorare intenţionată, defectarea instalaţiei sau a utilajelor, contaminare nucleară, chimică sau biologică, boom sonic, explozii, prăbușirea structurii clădirilor, incendii, inundaţii, furtuni, cutremure, pierdere pe mare, epidemii sau evenimente similare, dezastre naturale sau condiţii meteo nefavorabile extreme sau lipsa livrărilor sau nerespectarea obligaţiilor de către subcontractant.
12.3. În plus, niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă parte pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea întârziată a oricărei obligaţii contractuale dacă acest lucru a survenit ca urmare a refuzului autorităţilor de a acorda autorizaţiile de import/export sau de anularea a autorizaţiilor deja emise. Joris Ide nu este răspunzătoare faţă de Cumpărător sau nu se poate considera că a încălcat Contractul din cauza oricărei întârzieri în îndeplinire sau a neîndeplinirii obligaţiilor Joris Ide în legătură cu Bunurile, dacă întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unei cauze dincolo de controlul rezonabil al Joris Ide.
12.4. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
12.5. Dacă, în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de drept a contractului de vânzare-cumpărare, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

13. DESFIINȚAREA PARŢIALĂ

13.1. Desființarea, totală sau parţială, a clauzelor contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
13.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

14. PROPRIETATE ȘI 14. PROPRIETATE ȘI RISCURI

14.1. Dreptul de proprietate asupra Produselor va trece la Cumpărător de îndată ce preţul produselor şi toate taxele aferente vor fi fost achitate integral Vânzătorului.
14.2. Până când Cumpărătorul va dobândi proprietatea asupra Produselor, Cumpărătorul va garanta disponibilitatea permanentă şi trasabilitatea Produselor aflate în posesia sa pentru Vânzător sau personalul desemnat de acesta, recunoscând Produsele ca fiind proprietatea Vânzătorului la sediul Cumpărătorului. Atât timp cât nu a avut loc transferul dreptului de proprietate, Cumpărătorului îi este interzis să greveze cu sarcini bunurile aparținând Joris Ide.
14.3. În cazul în care Cumpărătorul va vinde Produsele către terţi, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a pretinde de la Cumpărător o sumă de bani echivalentă cu preţul de revânzare al Produselor, inclusiv taxele aferente, sau cu preţul la care vânzătorul a vândut cumpărătorului produsul. Alegerea între preţul de revânzare și cel de achiziţie aparţine Vânzătorului.
14.4. Cumpărătorul nu va putea vinde către terţi produsele achiziţionate decât după achitarea în întregime a preţului și a taxelor aferente. Vânzătorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra Produselor chiar şi când acestea se află în posesia unor terţi.
14.5. La cererea Vânzătorului, Cumpărătorul va întocmi toate actele şi va efectua toate formalităţile necesare pentru afirmarea dreptului de proprietate al Vânzătorului în ţara cumpărătorului terţ. Deşi Vânzătorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra Produselor, responsabilitatea păstrării acestora în condiţii de securitate, precum şi constituirile de daune, distrugeri sau pierderi privind Produsele vândute sau orice parte din acestea va reveni Cumpărătorului din momentul în care Produsele vor fi fost livrate Cumpărătorului potrivit condiţiilor aprobate de ambele părţi şi indiferent de identitatea transportatorului.

15. TRANSFER DE DREPTURI ȘI OBLIGAŢII

15.1. Niciuna dintre părţi nu va avea dreptul, fără consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi, de a-şi transfera drepturile sau obligaţiile care rezultă din contractul de vânzare-cumpărare, parţial sau total, într-un fel sau altul, către terţi, cu excepţia Vânzătorului care va avea dreptul să transfere contractul, fără consimţământul Cumpărătorului către o companie afiliată sau către o entitate terţă ca urmare a unei cesiuni, divizări, fuziuni sau a unui schimb de departamente/filiale ale Vânzătorului. Contractul va rămâne valabil şi obligatoriu pentru succesorii juridici ai fiecăreia dintre părţile contractuale.
15.2. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cedat în termen de 5 zile lucrătoare de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cedatul nu a consimţit la cesiunea contractului.

16. DREPTURILE TERŢILOR

16.1. Vânzătorul îl va exonera pe Cumpărător de orice răspundere şi va despăgubi Cumpărătorul în caz de daune indirecte, pierderi şi cheltuieli survenite ca urmare a violării sau acuzaţiei de violare printr-unul dintre Produsele Vânzătorului a oricărui brevet, autorizaţie, marcă comercială, siglă sau proprietate protejată de drepturi de autor deţinute sau utilizate de terţi, care nu sunt rezultatul indicațiilor emise de Cumpărător, iar Vânzătorul va garanta pentru Cumpărător, pe propria cheltuială, împotriva oricărei pretenţii, reclamaţii, chemări în judecată, acţiuni sau proceduri iniţiate împotriva Cumpărătorului, în următoarele condiții cumulative: (i) Cumpărătorul să îl înştiinţeze fără întârziere pe Vânzător, în termen de 2 (două) zile, în scris, în detaliu şi prin scrisoare recomandată cu privire la orice astfel de acţiuni inițiate împotriva sa sau cu privire la intenţia unor terţi de a introduce pretenţii, reclamaţii, acţiuni juridice, chemări în judecată sau alte proceduri împotriva sa; (ii) Vânzătorul să fie singurul autorizat pentru apărarea şi încheierea de acorduri sau alte negocieri similare cu privire la pretenţiile, reclamaţiile, acţiunile juridice, chemarea în judecată sau alte proceduri în cauză; (iii) Cumpărătorul să nu negocieze şi să nu încheie acorduri cu privire la acele pretenţii, reclamaţii, acţiuni juridice, chemări în judecată sau proceduri fără aprobarea prealabilă scrisă a Vânzătorului şi numai dacă (iv) Cumpărătorul va coopera proactiv/activ cu Vânzătorul prin furnizarea cu bună credinţă a asistenţei şi colaborării necesare cu privire la informaţiile care ar putea fi solicitate de la Vânzător în contextul litigiului confirmat sau posibil.
16.2. Vânzătorul nu îşi asumă nicio răspundere şi nu va avea nicio obligaţie de despăgubire pentru Produsele sau componentele acestora care:
(i) respectă specificaţiile, schiţele tehnice, modelele sau alte date furnizate de Cumpărător sau
(ii) au suferit intervenţii unilaterale efectuate de o altă parte decât Vânzătorul sau
(iii) în cazul în care Cumpărătorul continuă să încalce anumite drepturi după ce i s-au pus la dispoziţie mijloacele de evitare a încălcării acestora sau
(iv) când utilizarea Produsului sau asocierea acestuia cu alte produse, procese sau materiale sau toate aceste motive luate împreună, şi nu Produsul în sine, constituie principala cauză a încălcării unor drepturi.
16.3. În cazul în care se stabileşte printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă că
Vânzătorul a încălcat sau şi-a asumat abuziv drepturile unor terţi sau, la propria iniţiativă a Vânzătorului, după constatarea unei utilizări incorecte sau a încălcării unor drepturi, Vânzătorul poate decide, în mod discreţionar şi pe propria cheltuială,
(i) să modifice Produsul astfel încât să nu mai încalce şi să nu îşi mai asume abuziv drepturile unor terţi sau (ii) să încerce să obţină o autorizaţie sau alt drept de utilizare a Produsului sau
(iii) să înlocuiască Produsul în cauză cu un produs prin care să nu încalce drepturile terţilor.
16.4. Dacă opţiunile de mai sus nu sunt realizabile în condiţii rezonabile din punct de vedere comercial şi/sau într-un interval de timp rezonabil, Vânzătorul poate solicita returnarea Produsului, restituind Cumpărătorului suma plătită de acesta pentru Produs, fiind excluse orice alte compensaţii suplimentare.
16.5. Măsurile compensatorii stabilite la prezentul articol constituie singurele măsuri compensatorii pe care Cumpărătorul le poate pretinde drept despăgubire. Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru prejudicii directe şi indirecte.

17. CONFIDENȚIALITATE – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

17.1. Dacă Vânzătorul nu aprobă în mod expres şi în scris alte condiţii în acest sens, Cumpărătorului i se interzice divulgarea publică sau către orice terţi, indiferent de situaţie, a informaţiilor confidenţiale sau a informaţiilor deţinute de Vânzător sau controlate de către acesta.
17.2. Toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau orice informaţii confidenţiale sau protejate de drepturile de autor referitoare la Produse vor rămâne de proprietatea Vânzătorului sau a deţinătorului acestora. Prevederile contractuale nu conferă Cumpărătorului niciun fel de drepturi, titluri sau interese şi nicio autorizaţie privind drepturile de proprietate intelectuală deţinute sau controlate de către Vânzător, Cumpărătorului interzicându-i-se divulgarea oricăror informaţii confidenţiale, chiar şi de natură comercială, protejate de drepturile de proprietate intelectuală, în caz contrar Cumpărătorul fiind obligat să plătească despăgubiri pentru daunele provocate dovedite.

18. NOTIFICĂRI

18.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a contractului de vânzare-cumpărare.
18.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
18.3. Dacă notificarea se trimite prin email sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
18.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
18.5. Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părţile contractante (denumire, sediu, nr de telefon/fax), a contului bancar, a reprezentantului legal, se vor aduce la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de două zile lucrătoare, sub sancţiunea inopozabilităţii modificărilor survenite.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Dacă cumpărătorul nu a plătit preţul în cuantumul și la termenul stabilit, vânzătorul este îndreptăţit, fără a putea fi obligat la plata de daune-interese, să refuze orice comandă viitoare adresată de cumpărător în temeiul contractului de vânzare-cumpărare.
19.2. Neexecutarea de către cumpărător a obligaţiei de a plăti preţul în cuantumul și la termenul stabilit îndreptăţește pe vânzător să obţină fie executarea silită a obligaţiei de plată, fie rezoluţiunea vânzării, precum și, în ambele situaţii, daune-interese.
19.3. Cumpărătorul se află de drept în întârziere atunci când nu și-a executat obligaţia de plată a prețului.

20. CLAUZE FINALE

20.1. Modificarea contractului de vânzare-cumpărare se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Eventuale erori sau omisiuni tipografice, materiale sau de altă natură din orice document, ofertă, listă de preţuri, acceptare a ofertei, factură sau alt document sau informaţii legate de vânzare emise de Joris Ide vor fi corectate fără atragerea răspunderii Joris Ide.
20.2. În cazul în care părțile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective de către partea prejudiciată nu echivalează cu o renunțare la acest drept.
23.3. Prevederile contractului de vânzare-cumpărare se completează cu prevederile cuprinse în termenii şi condiţiile generale de vânzare.

21. LEGISLAŢIA APLICABILĂ, TRIBUNALUL COMPETENT ŞI STABILIREA LIMBII ROMÂNE DREPT LIMBĂ CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

21.1. Toate tranzacţiile vor fi încheiate la sediul social al Vânzătorului, chiar şi în cazul în care vor exista alte prevederi contradictorii în acest sens. Pentru implementarea, interpretarea şi eventualele litigii rezultate din prezenta se va aplica legislaţia României. Orice litigii între Vânzător şi Cumpărător vor fi soluţionate de instanţa judecătorească competentă în jurisdicţia căruia se află sediul social al Vânzătorului.
21.2. Părţile iau cunoştinţă de faptul că traducerea condiţiilor generale de vânzare de mai sus şi furnizarea acestora, atât în limba franceză, cât şi în limba engleză, au unicul scop de a face cunoscute obligaţiile contractuale reciproce şi că, în ciuda inexactităţii traducerii, textul original al prezentului document a fost redactat în limba română, motiv pentru care limba română va fi limba utilizată pentru interpretarea termenilor şi/sau expresiilor utilizate în întregul text, drept limbă exclusivă care guvernează contractul.
21.3. Acest text este o versiune electronică disponibilă pentru consultare, iar posibilitatea de consultare a acesteia este specificată în mod expres pe prima pagină a formularelor standard de comandă, a confirmărilor de comandă şi a facturilor emise de Vânzător, precum şi în catalogul de produse al Vânzătorului.

22. TERMENE ȘI CONDIȚII COMERCIALE PENTRU OFERTE LSS (CLAUZA SPECIALĂ DE PROIECTARE)

22.1. Proiectarea cade în sarcina birourilor tehnice, terți față de JORIS IDE. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru proiectare, viciile de proiectare sau pagubele ce decurg din aceasta activitate.
22.2. Proiectantul răspunde, conform Legii 10 din 1995, pentru rezistenta și stabilitatea construcţiei aferente, de la recepţia / predarea proiectului tehnic PTH avizat MLPAT conform lucrării proiectate, în acest caz responsabilitatea se întinde pe toată perioada de viață a construcţiei.
22.3. Proiectantul va avea obligația să întocmească o temă de proiectare numită “Parametri Geometrici” și să o trimită spre aprobare către beneficiar și Vânzător.
22.4. Dacă proiectul realizat şi apoi pus în operă nu îndeplineşte cerinţele de performanță de proiectare impuse prin tema de proiectare și conține vicii de proiectare care au creat pagube, proiectantul răspunde în fața investitorului si a S.C.JORIS IDE S.R.L., fără ca S.C. JORIS IDE S.R.L. să răspundă în solidar. Această clauză se aplică doar în cazul în care Cumpărătorul achiziționează un sistem complet tip "hală" sau "clădire", cu toate elementele componente aferente proiectului.
22.5. Prețurile sunt valabile 15 zile de la data ofertării.
22.6. Plata se face la cursul BNR+1,5% din ziua facturării, dacă nu a fost menționat altfel în contract.
22.7. Modalitățile de plată se vor stabili de comun acord la semnarea contractului.
22.8. Termenele standard de finalizare a proiectului de rezistență în faza DTAC si PTh avizat MLPAT sunt de circa 3 săptămâni de la data semnării contractului, plata avansului și stabilirea în detaliu a elementelor de arhitectură. Zonele de contravântuire au fost considerate în poziția optimă.
22.9. Semnarea "Parametrilor Geometrici" va avea și semnificația ”Vizat spre Neschimbare”.

22.10. Beneficiarul se obligă, dacă este cazul, să aducă la cunoștința Vânzătorului condițiile pentru realizarea "Parametrilor Geometrici", altfel se aplică în mod corespunzător punctul 22.11.
22.11. Orice modificare adusă ”Parametrilor Geometrici” poate modifica prețul ofertei. Vânzătorul va comunica Beneficiarului noul preț. În situația în care cumpărătorul nu acceptă noul preț, modificările nu vor fi realizate, iar Vânzătorul va preda produsul conform specificațiilor inițiale. Dacă Beneficiarul va accepta noul preț, părțile vor încheia o Anexă la contract în acest sens.
22.12. Termenele pentru realizarea proiectului de Arhitectură și Instalații faza DTAC si Pth și documentațiile pentru avize în vederea eliberării autorizației de construcție vor fi stabilite de comun acord la semnarea contractului.
22.13. Documentațiile pentru avize în vederea eliberării autorizației de construcție vor fi predate către Beneficiar. Vânzătorul nu va depune în numele Beneficiarului avizele pentru eliberarea autorizației de construire.
22.14. JORIS IDE SRL își rezervă dreptul de a ajusta prețurile ofertei dacă, la cererea sau din cauza clientului lansarea în producție nu s-a făcut în termenii stabiliți la data semnării contractului.

23. RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND COMBATEREA DĂRII ŞI LUĂRII DE MITĂ ŞI A CORUPŢIEI

23.1. Cumpărătorul şi persoanele asociate cu acesta sau alte persoane care sunt implicate în orice fel în cadrul prezentului Contract au următoarele obligaţii:
23.1.1. să respecte toate legile, statutele şi reglementările aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la legislaţia privind combaterea dării şi luării de mită şi a corupţiei, aşa cum este prevăzut în mod specific în Legea din 2010 privind combaterea dării şi luării de mită din Regatul Unit.
23.1.2. să nu se implice în nicio activitate, practică sau comportament care ar constitui o infracţiune în temeiul secţiunilor 1, 2 sau 6 din Legea din 2010 privind combaterea dării şi luării de mită din Regatul Unit, dacă o astfel de activitate, practică sau comportament a avut loc în Regatul Unit;
23.1.3. să respecte politica Joris Ide privind combaterea dării şi luării de mită şi a corupţiei, în versiunea actualmente în vigoare şi orice actualizare a acesteia, care poate fi consultată la adresa http://www.Joris Ide.com.
23.1.4. să menţină în vigoare pe parcursul duratei prezentului Contract politici şi proceduri adecvate în conformitate cu Legea privind combaterea dării şi luării de mită şi a corupţiei din 2010 din Marea Britanie şi să informeze imediat Joris Ide în scris, în cazuri de încălcare a legii sau urmărire penală;
23.1.5. să comunice imediat Joris Ide orice cerere sau solicitare de avantaje financiare sau de altă natură necuvenite primite de Cumpărător în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract; şi
23.1.6. să notifice imediat Joris Ide în scris dacă un funcţionar public străin devine colaborator sau angajat al Cumpărătorului sau dobândeşte un interes direct sau indirect în societatea Cumpărătorului (şi Cumpărătorul garantează că nu are funcţionari publici străini drept colaboratori, angajaţi sau proprietari direcţi sau indirecţi la data prezentului Contract).
23.2. În sensul prezentei clauze, semnificaţia procedurilor adecvate şi a funcţionarilor publici străini şi măsura în care o persoană este asociată cu o altă persoană se determină în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Legea din 2010 privind combaterea dării şi luării de mită din Regatul Unit (şi eventuale instrucţiuni emise în temeiul articolului 9 alineatul din această lege), articolul 6 alineatele (5) şi (6) şi articolul 8 din Lege. Pentru a evita orice dubiu, o încălcare a oricăreia dintre dispoziţiile prezentei clauze va constitui o încălcare substanţială a Contractului. 

23.3. Cumpărătorul va despăgubi Joris Ide pentru orice pierderi, datorii, daune, costuri (incluzând, dar fără a se limita la taxele legale) şi cheltuieli suportate sau atribuite Joris Ide ca urmare a încălcării prezentei clauze de către Cumpărător sau de orice persoane asociate cu acesta în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.
23.4. Orice încălcare a prezentei clauze de către Cumpărător sau de oricine angajat al Cumpărătorului sau care acţionează în numele Cumpărătorului (cu sau fără cunoaşterea intermediarului) sau comiterea oricărei infracţiuni de către Cumpărător sau de către oricine angajat al Cumpărătorului sau de către o persoană care acţionează în numele Cumpărătorului în conformitate cu Legea din 2010 privind combaterea dării şi luării de mită din Regatul Unit în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract încheiat cu Joris Ide acordă dreptul Joris Ide de a rezilia Contractul şi de a recupera de la Cumpărător valoarea oricăror pierderi generate ca urmare a rezilierii Contractului.